Inici Els municipis Paisatges naturals Cultura i lleure Gastronomia Edificis històrics i religiosos Recomanacions

Tasques agrícoles segons una miniatura medieval
Tasques agrícoles segons una miniatura medieval. Viquipèdia - (Ampliar)

El rei Ferran II
El rei Ferran II. El 8 de novembre del 1485, els síndics remences signaven el compromís d'acceptar el seu arbitratge en el seu conflicte amb els senyors feudals. Viquipèdia - (Ampliar)

Vilobí d'Onyar
Pere Antoni, síndic dels remences. Segle XV

Durant la segona meitat del segle XV va prendre protagonisme, a l'anomenada Catalunya Vella, un conjunt de moviments revolucionaris que va protagonitzar la pagesia per reivindicar l'abolició dels Mals usos, un conjunt de gravàmens, servituds i subordinació humiliant cap al seu senyor, que va abocar en l'anomenada Guerra dels Remences. Els remecenes eren els pagesos que havien perdut la llibertat personal i quedaven adscrits al mas on vivien, eren propietat del senyor, i estaven sotmesos als dits mals usos.
El pagès de remença Pere Antoni, fill de Vilobí, sembla que nascut al veïnat de la Sarreda, va incorporar-se al sindicat remença el 1483, i va ser una peça clau i un síndic determinant en el conflicte. Els síndics remences eren els que havien de fixar i cobrar els "talls" de cada mas per quedar redimits de les tasques o els mals usos i ser homes lliures.

Fragment del Llibre del Sindicat de Remença de 1448

Fragment del Llibre del Sindicat de Remença de 1448. Reunió a Vilobí el 27 d'octubre - (Ampliar) - (Transcripció del text)

El setembre de 1484 es va produir l'aixecament de Pere Joan Sala, qui es va fer fort a la Garrotxa, i actuava al Gironès, la Selva i el Vallès, on revoltava pagesos i procurava convè,ncer el sindicat de no aturar-se amb una negociació. El sindicat, no obstant, va seguir una política de compromís i diàleg.
Pere Antoni va convocar una reunió a Corçà i va donar a conèixer el resultat a Banyoles, Besalú i tota la Muntanya, com s'anomenava el Ripollès, la Garrotxa, les Valls de Bas i d'Hostoles, fins la Vall del Llémena i Amer.
L’any 1485, quan ja havia estat capturat i executat Pere Joan Sala, partidari de la lluita i no de negociar, Vilobí va ser testimoni i escenari de dues importants reunions organitzades pel síndic remença Pere Antoni. La més important va ser la segona, del 20 de juliol del mateix 1485. S’hi varen reunir síndics i pagesos del Maresme, Osona, la Selva i la Garrotxa; amb el comissari reial Margarit, el cabdill remença Francesc de Verntallat, i acodaren que els pagesos pagarien censos i tasques, tindrien llibertat personal i rescabalarien el senyor dels drets econòmics que perdés. Calia elegir els pagesos que anirien a signar amb el rei la sentència d'aquest acord.

Senyor i serfs treballant el camp

Senyor i serfs treballant el camp. Miniatura medieval. Viquipèdia - (Ampliar)

A l'estiu i la tardor de 1485 va haver-hi seriosos entrebancs d'una i altra part en el compliment dels acords de Vilobí. A finals de desembre anaren a Castella per iniciar les negociacions a tres bandes: pagesos, senyors i oficials reials. Amb Pere Antoni viatjaren altres síndics: en Verntallat, en Canyà de la Bisbal, i en Pi de Sant Daniel. Fetes les negociacions i establerts els acords, el rei sentencià que havia de servir d'àrbitre entre les parts en conflicte.
Aconseguit l'objectiu, Pere Antoni, com un dels síndics, i amb dos representants del rei, començaria la tasca burocràtica de fer les llistes de masos alliberats de la remença per recollir-ne les contribucions. A partir de 1490, acabada la feina de sindicat, comença a gestionar les dietes que li corresponien, que no varen quedar saldades fins a 1493.


Fragment de l'acta d'elecció dels nou síndics, feta el 3 de juliol cde 1486. Arxiu de la Corona d'Aragó, RP 2610, 9, 1519.
Post quequidem colloquia et parlamenta demum omnes concordes nominarunt, eligerunt et deputarunt pro predictis exequandis et debito fine deducendis, novem personas subscriptas, scilicet, Genesium Gat, de Gualta, Petrum Anthonii, de Vilaubino, Amatorem Vilar, de Flassiano; Raymundum Coll Ferrer, de Falgonibus; Petrum Ferrarii, Sancti Martini Ça Serra; Bernardum Anglasell, Sancti Juliani de Laurii; Bartholomeum Rexach, de Campolongo; Narcissum Oget, Vallis de Bianya, et Anthonium Nicholai, de Villaasinorum. Volentes quod dicte novem persone seu earum maior pars habeant posse de predictis. Eciamque eligerunt nominarunt et deputarunt clavarium, receptorem tabularium seu depositarium peccuniarum proveniencium ex dictis talliis Bonastrucum Benevist, judeum Gerunde, qui habeat ydonee assecurare pro predictis, noticie dictarum novem personarum seu earum maioris partis...


.Transcripció del text
1448 octubre 27, diumenge. Plaça de Vilobí
En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Antoni Ulallot, domer, i Joan Reverter, clergues de l’església de Vilobí, són convocats a la plaça, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Esteve de Vilobí, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. Hi és present en representació d’aquest, Joan Ferrer, saig.
f. 73r-v
Necnon ipsa eadem die dominica intitulata vicesima septima dicti mensis octobris et anni proxime dictorum, in presentia Georgii Bosser, notarii pred icti substituti et iurati sub me Iacobo Coma, notario iam dicto, et discreti Anthonii Ulallot, ebdomedari, et Iohannis Reverterii, deservientis ecclesie de Vilaubino, testium ad hec vocatorum specialiter et assumptorum, convocati et congregati homines supscripti parrochie Sancti Stephani de Vilaubino, in platea eiusdem loci per repicamentum simbalorum ecclesie predicte parrochie, de licentia venerabilis Bernardi Batle, subvicarii Gerunde, presente in hiis pro eo Iohanne Ferrarii, sagione predicto, scilicet.
Vilabi (escrit al marge)
Petrus Mayol de vall, Iacobus Gras, Stephanus Guitard, Ffranciscus Bosch dez Carich, Paulus Riquer, Anthonius Grau, Iohannes Mugeff, Ffranciscus Rayners, // (f. 73v) Iacobus Viader, Iacobus Saig, Stephanus Artau, Petrus Burgues, Petrus Camprodon, Petrus Compte, Stephanus March dez Puig, Ffranciscus Laurenti, Bernardi Roura, Iacobus Rodon, Stephanus Puig, Georgius Stany, Petrus Voltregan, Anthonius Martí de Sancta Margarita, Nicholaus Rigau, Martinus Mascaron demont, maior viginti trium annorum, Iacobus Nicholau. - (Tornar al text)


Bibliografia
"Pere Antoni de Vilobí: síndic dels remences", Josep Maria Marquès. Gràfiques Duch, 1975.
"Historia de los remensas", Jaume Vicens Vives. Vicens Vices, 1978


(Imatges base capçalera: Viquipèdia)

Història de la Selva

Escut de Vilobí d'Onyar
Escut de Vilobí d'Onyar

Mapa de Vilobí d'Onyar

Situació del municipi de Vilobí d'Onyar dins la comarca de la Selva
CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés